Landbouwbeleid

In het buitengebied zijn vele agrariërs actief, waaronder akkerbouwbedrijven, veehouderijen en fruitteelt. Daarbij zorgen zij voor lokale werkgelegenheid zoals bijvoorbeeld voor loonwerkers

De agrarische sector is daarmee een grote sociale en economische pijler in onze gemeente met een diversiteit aan bedrijven. Zowel primair als ondersteunend. De gemeente dient bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die in lijn zijn met provinciaal en landelijk beleid. Dit betekent mogelijkheden creëren voor het plaatsen van gebouwen voor bedrijfs- en nevenactiviteiten en het actualiseren van gemeentelijke (bestemmings)plannen. 

De agrarische sector speelt nu al een grote rol in de opwekking van duurzame energie en die rol wordt naar verwachting groter. Wij willen ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om windmolens te plaatsen op landbouwgrond. Landbouwgrond mag slechts onder voorwaarden en dan beperkt worden gebruikt voor zonnepanelen. Dit is een ongewenste ontwikkeling door het marginaal effect op de uitstoot van broeikasgassen en om de druk op de beperkte ruimte niet verder te verhogen.  

We willen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen waarbij we kijken naar nieuwe manieren van energieopwekking, zoals (mono)(mest)vergisters, bio raffinage en kunstmestvervangers. 

De gemeente moet inventariseren wat de bestaande mogelijkheden zijn om bij (brand)gevaarlijke situaties, ontstaan door leegstand of verpaupering, in te kunnen grijpen. Nieuw beleid ontwikkelen heeft niet de voorkeur, gezien de beperkte bevoegdheid van de gemeente hierin.