Financien gemeente Druten

Druten is een financieel gezonde gemeente, wij vinden het belangrijk om het huishoudboekje van de gemeente ook voor de toekomst op orde te houden. Wij willen daarom een toekomstgericht financieel beleid hanteren, als er een tekort is, is het volgens ons beter om het ambitieniveau bij te stellen. De OZB, leges en andere gemeentelijke belastingen zijn volgens ons niet bedoeld om een begroting sluitend te krijgen. Wij hebben daarom als uitgangspunt dat de OZB en andere gemeentelijke belastingen minimaal en absoluut niet meer dan noodzakelijk verhoogd dienen te worden.

We zijn er trots op dat we bij de goedkoopste gemeenten van Nederland horen, en dat met een fantastisch voorzieningenniveau. Hier zullen we ook in de komende jaren aan blijven werken, we zullen blijven sturen op een sluitende begroting zonder daarbij de balans uit het oog te verliezen. Onze ambitie is om een evenwichtige begroting in de komende jaren door te voeren waarbij we rekening blijven houden met de positie van de allerzwaksten in onze samenleving maar ook de positie van vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen. 

We zullen de financi√ęle effecten van de ambtelijke fusie tussen Druten en Wijchen blijven monitoren zodat er binnen de nieuwe werkorganisatie zoveel mogelijk een op bedrijfseconomisch principes gebaseerd financieel beleid wordt gehanteerd.

Ten aanzien van de financiering van onze wensen in dit verkiezingsprogramma zijn we zeer verheugd dat door een consistent en degelijk financieel beleid van het huidige Bestuur en Raad in de afgelopen jaren, er financiŽle mogelijkheden zijn onze voornemens te bekostigen.